algemene voorwaarden

voor bestellingen bij Naya Nayon

Artikel 1. Definities

Artes Saquil s.a. is een in Quito, Ecuador gevestigde naamloze vennootschap (sociedad anónima).

Artikel 2. Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn een vertaling van de Spaanse versie, in te zien en of te halen op www.nayanayon.com/es/info/condiciones.htm, en dienen ter gemak van niet-Spaanstalige kopers. Waar deze algemene voorwaarden aanleiding geven tot onduidelijkheid, geldt de Spaanse versie.

Deze algemene verkoop- en levervoorwaarden zijn van toepassing op al onze mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en betalingen. De algemene voorwaarden van de koper worden door Artes Saquil s.a. niet aanvaard en zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Catalogi

De door Artes Saquil aangeboden goederen en daarbij vermelde prijzen zoals vermeld in de catalogi van Artes Saquil zijn altijd onder voorbehoud. Hieraan en aan andere mededelingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Aanbiedingen en offertes

Op naam gestelde aanbiedingen vervallen na verloop van veertien dagen.

Artikel 5. Productomschrijving

Voor alle goederen van Artes Saquil en in het bijzonder handnijverheidsgoederen geldt dat de omschrijvingen benaderingen en/of gemiddelden maten van de goederen geven. Er wordt vanuit gegaan dat koper redelijke afwijkingen in ontwerp, grootte, tekening ten opzichte van de opgegeven of getoonde artikelen aanvaardt.

Artikel 6. Prijzen

Alle prijzen worden gesteld in Amerikaanse dollars (USD), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Alle door Artes Saquil s.a. genoemde prijzen zijn EXW Quito en exclusief omzetbelasting en andere heffingen. Indien door de overheid of andere bevoegde autoriteiten wordt overgegaan tot het heffen, wijzigen of intrekken van belastingen, rechten, heffingen en/of andere lasten, zal de prijs dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Vervoerskosten zijn afhankelijk van het gewicht en omvang van de lading, brandstof-, veiligheids- en andere toeslagen en heffingen, de beschikbaarheid van de vervoerder en zijn in het algemeen pas bekend bij verscheping. Derhalve zijn aangeboden vervoerskosten op offertes immer benaderingen. Koper aanvaardt redelijke afwijkingen in de vervoerskosten.

Artikel 7. De overeenkomst

De overeenkomst tussen de koper en Artes Saquil komt eerst tot stand na ontvangst door Artes Saquil van de door de koper ondertekende en teruggezonden orderbevestiging.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

In geval van ontbinding van de overeenkomst door de koper, is de koper bij ontbinding een deel of het geheel van de overeengekomen prijs van de goederen aan Artes Saquil s.a. verschuldigd.

Het verschuldigde deel van de overeengekomen prijs (exw Quito) is 25% indien de ontbinding plaatsvindt nog voordat Artes Saquil de goederen van zijn leveranciers betrokken, aanbetaald heeft of andere verplichtingen heeft aangegaan ten aanzien van de bestelling; 50% indien de ontbinding plaatsvindt nadat Artes Saquil de goederen gekocht heeft, aanbetaald heeft of andere verplichtingen is aangegaan doch vóór verscheping vanuit Quito naar plaats van bestemming; en de volledige kosten (inbegrepen kostprijs exw, afhandelings- en vervoerskosten) indien de goederen reeds vanaf Artes Saquil verscheept zijn, waaronder ook wordt verstaan vervoer in Equador naar de haven of luchthaven.

De verschuldigde som is het gehele aankoopbedrag (exw Quito) indien het aankoopbedrag (prijs exw Quito) 100,- usd of minder is.

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Artes Saquil gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat zij tot enige ongedaanmaking gehouden zal zijn.

Artikel 9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Artes Saquil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zoals onder meer oorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Artes Saquil of haar leveranciers. Artes Saquil zal hiervan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de koper.

Artes Saquil is niet aansprakelijk indien en voor zover zij de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk kan nakomen door overmacht. Artes Saquil is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij zij bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst heeft geleverd, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.

Artikel 10. Levering

Artes Saquil zal zich inspannen de overeengekomen levertijd te handhaven, echter de leveringstermijn is nimmer een fatale termijn, doch geldt slechts als benadering. Bij overschrijding van de leveringstermijnen is Artes Saquil s.a. nimmer, ook niet na ingebrekestelling, verplicht tot vergoeding van schade die door de overschrijding kan zijn ontstaan.

Artikel 11. Reclame

Reclames moeten schriftelijk geschieden door middel van een aangetekende brief binnen twee dagen na ontvangst van de goederen. De koper die een levering niet binnen twee dagen na ontvangst heeft gereclameerd wordt geacht de levering behoorlijk op haar deugdelijkheid te hebben onderzocht en haar akkoord te hebben bevonden. Zodra de koper dan wel een derde de zaken of gedeelte van de zaken heeft gebruikt of heeft beschadigd, wordt de levering geacht te zijn goedgekeurd en zijn er geen reclames meer mogelijk.

Wanneer de koper uiterlijk twee dagen na ontvangst van de factuur niet schriftelijk door middel van een aangetekende brief heeft gereclameerd, wordt deze geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is reclame niet meer mogelijk. Reclames geven de koper niet het recht betalingen op te schorten of te verrekenen.

Artikel 12. Eigendom en risico der goederen

De door Artes Saquil verkochte goederen blijven haar eigendom totdat de koopprijs en eventuele rente en bijkomende kosten, door koper geheel zijn voldaan. Niettemin zijn alle risico's met betrekking tot het geleverde vanaf het tijdstip van verscheping vanuit Ecuador voor koper.

Artikel 13. Betalingen

Koper verplicht zich tot het stipt nakomen van de betalingen volgens de overeenkomst. Aanbetalingen dienen te geschieden binnen vijf dagen na ondertekening van de koopovereenkomst. Resterende betaligen dienen te worden voldaan hetzij binnen vijf dagen na aankomst en vrijgeving door de douane der goederen op plaats van bestemming zoals overeengekomen, hetzij wel binnen vijf dagen na ontvangst der goederen door koper, afhankelijk van welke der twee mogelijkheden van toepassing is of eerst plaatsvindt.

Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van Artes Saquil of op een door haar aan te wijzen rekening. Heeft Artes Saquil grond voor twijfel aan de nakoming van betalingsverplichtingen door koper, dan zijn de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar. De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van koper.

Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle aan de koper verleende rechten met betrekking tot de geleverde goederen en is de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is de koper een vertragingsrente van 1% per week verschuldigd over het in rekening gebrachte bedrag en dient de koper alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

Artes Saquil is niet aansprakelijk voor zaak- of vermogensschade, waaronder mede te verstaan directe, indirecte en gevolgschade als gevolg door haar geleverde goederen of onrechtmatige daad jegens koper.

Omdat Artes Saquil niet bij machte is na te gaan of de door haar geleverde de goederen en diensten aan de geldende wetgeving in des kopers land voldoen of zulks te laten doen, is het de verantwoordelijkheid van koper zulks te doen.

Waar Artes Saquil bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Artes Saquil op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Artes Saquil of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Artes Saquil.

Koper vrijwaart Artes Saquil voor alle aanspraken die derden mochten doen gelden met betrekking tot het gebruik van de aan koper geleverde goederen van Artes Saquil. Koper is aansprakelijk voor alle schade die Artes Saquil mocht lijden ten gevolge van een aan koper toerekenbare tekortkoming in de nakoming der verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Onverminderd het voorgaande is Artes Saquil, indien zij aansprakelijk blijkt te zijn voor schade en/of anderszins ontstaan nadeel ten titel van schadevergoeding, nooit meer verschuldigd dan het bedrag gelijk aan de verkoopprijs der geleverde goederen.

Artikel 15. Verscheping

Vervoer vanaf kantoor of opslagplaats van Artes Saquil te Quito naar plaats van bestemming geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper, ook indien Artes Saquil zorg draagt voor de verscheping en koper daarvoor factureert.

Waar Artes Saquil zorg draagt voor de verscheping voor koper, geschiedt het vervoer volgens CFR-voorwaarden (cost & freight Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Onverminderd het voorgaande is Artes Saquil, indien zij aansprakelijk blijkt te zijn voor schade en/of anderszins ontstaan nadeel ten titel van schadevergoeding, nooit meer verschuldigd dan het bedrag gelijk aan de verkoopprijs der geleverde goederen.

Artikel 16. Geschillen en bevoegdheid

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten is bij uitsluiting het Ecuadoriaanse recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de Geschillencommissie (Comisión de arbitraje) van de Kamer der Kleine Nijverheid van Pichincha (Cámara de la Pequeña Industría de Pichincha) te Quito, Ecuador.

Artes Saquil is bevoegd om het bevoegde gerecht in de woonplaats of het land van koper te adresseren om nakoming der verplichtingen van koper te vorderen.

ref: 1042.05 (dagtekening herziening 2005.03.05)

© naya nayon 2000-2024